EVANGELII GAUDIUM - Índice

Estou traducindo para todos a última encíclica do P.Francisco ó galego, irei publicándoa por capítulos. 
Os textos bíblicos están tomados de http://www.abibliagalega.com/INDICE 


A ledicia do Evanxeo
I. Ledicia que se renova e se comunica [2-8]
II. A dóce e confortadora ledicia de evanxelizar [9-13]

Unha eterna novidade [11-13]
III. A nova evanxelización para a transmisión da fe [14-18]
Proposta e límites desta Exhortación [16-18]

Capítulo primeiro
A transformación misioneira da Igrexa
I. Unha Igrexa en saída [20-24]
Primerear, involucrarse, acompañar, frutificar e festexar [24]
II. Pastoral en conversión [25-33]
Unha impostergable renovación eclesial [27-33]
III. Desde o corazón do Evanxeo [34-39]
IV. A misión que se encarna nos límites humanos [40-45]
V. Unha nai de corazón aberto [46-49]

Capítulo segundo
Na crise do compromiso comunitario
I. Algúns desafíos do mundo actual [52-75]
Non a unha economía da exclusión [53-54]
Non á nova idolatría do diñeiro [55-56]
Non a un diñeiro que goberna en lugar de servir [57-58]
Non á inequidad que xera violencia [59-60]
Algúns desafíos culturais [61-67]
Desafíos da inculturación da fe [68-70]
Desafíos das culturas urbanas [71-75]

II. Tentacións dos axentes pastorais [76-109]
Si ao desafío dunha espiritualidade misioneira [78-80]
Non á acedia egoísta [81-83]
Non ao pesimismo estéril [84-86]
Si ás relacións novas que xera Xesucristo [87-92]
Non á mundanidad espiritual [93-97]
Non á guerra entre nós [98-101]
Outros desafíos eclesiais [102-109]

Capítulo terceiro
O anuncio do Evanxeo
I. Todo o Pobo de Deus anuncia o Evanxeo [111-134]
Un pobo para todos [112-114]
Un pobo con moitos rostros [115-118]
Todos somos discípulos misioneiros [119-121]
A forza evanxelizadora da piedade popular [122-126]
Persoa a persoa [127-129]
Carismas ao servizo da comuñón evanxelizadora [130-131]
Cultura, pensamento e educación [132-134]

II. A homilía [135-144]
O contexto litúrxico [137-138]
A conversación da nai [139-141]
Palabras que fan arder os corazóns [142-144]

III. A preparación da predicación [145-159]
O culto á verdade [146-148]
A personalización da Palabra [149-151]
A lectura espiritual [152-153]
Un oído no pobo [154-155]
Recursos pedagóxicos [156-159]

IV. Unha evanxelización para a profundización do kerygma [160-175]
Unha catequese kerygmática e mistagógica [163-168]
O acompañamento persoal dos procesos de crecemento [169-173]
Ao redor da Palabra de Deus [174-175]

Capítulo cuarto
A dimensión social da evanxelización
I. As repercusións comunitarias e sociais do kerygma [177-185]
Confesión da fe e compromiso social [178-179]
O Reino que nos reclama [180-181]
O ensino da Igrexa sobre cuestións sociais [182-185]

II.  A inclusión social dos pobres [186-216]
Unidos a Deus escoitamos un clamor [187-192]
Fidelidade ao Evanxeo para non correr en balde [193-196]
O lugar privilexiado dos pobres no pobo de Deus [197-201] 
Economía e distribución do ingreso [202-208]
Coidar a fraxilidade [209-216]

III.  O ben común e a paz social [217-237]
O tempo é superior ao espazo [222-225]
A unidade prevalece sobre o conflito [226-230]
A realidade é máis importante que a idea [231-233]
O todo é superior á parte [234-237]

IV.  O diálogo social como contribución á paz [238-258]
O diálogo entre a fe, a razón e as ciencias [242-243]
O diálogo ecuménico [244-246]
As relacións co Xudaísmo [247-249]
O diálogo interreligioso [250-254]
O diálogo social nun contexto de liberdade relixiosa [255-258]

Capítulo quinto
Evanxelizadores con Espírito
I. Motivacións para un renovado impulso misioneiro [262-283]
O encontro persoal co amor de Xesús que nos salva [264-267]
O gusto espiritual de ser pobo [268-274]
A acción misteriosa do Resucitado e do seu Espírito [275-280]
Fórzaa misioneira da intercesión [281-283]

II. María, a Nai da evanxelización [284-288]
O agasallo de Xesús ao seu pobo [285-286]
A Estrela da nova evanxelización [287-288]

Comentarios

Publicacións populares