Domingo 20 de Ordinario A

DOMINGO XX ORDINARIO  -  CICLO A


Primeira Lectura     Is 56, 1. 6-7
LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS
Ós fillos de estranxeiro traereinos ao meu monte santo
  
            Así fala o Señor:
            Cumpride o dereito e practicade a xustiza,
que a miña salvación está próxima a chegar
e a miña xustiza (está próxima) a mostrarse.
            E aos fillos de estranxeiro que se apegan ao Señor,
servindo e amando o Nome do Señor, sendo os seus servos,
a todo o que garde o sábado sen profanalo
e aos que se manteñan firmes na miña Alianza,
traereinos ao meu monte santo
e alegrareinos na miña casa de oración.
            Os seus holocaustos e os seus sacrificios
servirán de ofrenda de amor sobre o meu altar.

  Palabra do Señor                                         R/. Grazas a Deus


SALMO RESPONSORIAL    Sal 66, 2-3. 5. 6 e 8
R/.  (4):  Lóente os pobos, oh Deus, lóente todos os pobos.

Deus teña piedade de nós e nos bendiga,
faga brillar o seu rostro sobre nós.
Que se coñeza na terra o teu camiño,
en todos as nacións a túa salvación.

Alégrense e canten as nacións,
porque xulgas os pobos rectamente
e na terra gobernas as nacións.

Lóente os pobos, oh Deus,
lóente todos os pobos.
Que nos bendiga Deus e que o teman
os confíns todos do mundo.


Segunda Lectura     Rm 11, 13-15. 29-32
LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS ROMANOS
Os dons e a chamada de Deus son irrevogables

            Irmáns:
            Isto dígovolo a vós, os xentís. E, como apóstolo que son dos xentís, fago gala deste ministerio, por ver se esperto celos nos da miña estirpe e podo así salvar a algúns deles.
            Se o seu rexeitamento serviu de reconciliación para o mundo, que será a súa acollida, senón a vida, que xorde dos mortos?
            Pois os dons e a chamada de Deus son irrevogables. Pois do mesmo xeito que vós fostes noutrora desobedientes a Deus, e agora conseguistes a misericordia pola desobediencia deles, así tamén eles agora non creron, para que, con ocasión da misericordia usada convosco, tamén eles acaden misericordia.
            Porque Deus encerrou a todos os homes na desobediencia, para se compadecer de todos.

      Palabra do Señor                                         R/. Grazas a Deus


ALELUIA    Cf.  Mt 4, 23
Se non se canta, pódese omitir.

Aleluia, Aleluia.
Xesús predicaba o Evanxeo do Reino,
e curaba todas as enfermidade do pobo.
Aleluia.


Evanxeo     Mt 15, 21-28
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO
Oh muller, qué grande é a túa fe!

            Naquel tempo, saíndo de alí, foi Xesús para a comarca de Tiro e Sidón. E apareceu unha muller cananea daqueles contornos, que berraba:
            ‑ Compadécete de min, Señor, Fillo de David: a miña filla está atormentada por un demo.
            Pero el non respondeu palabra. Achegándoselle os seus discípulos, rogábanlle:
            ‑ Despídea, que vén berrando detrás de nós.
            El contestoulles:
            ‑ Non fun enviado máis que ás ovellas extraviadas da casa de Israel.
            Pero ela alcanzounos e, prostrándose, suplicoulle:
            ‑ Señor, váleme!
            El respondeulle:
            ‑ Non é ben quitarlles o pan aos fillos para llelo botar aos cadelos.
            Pero ela contestou:
            ‑ Non é, Señor, non; pero tamén os cadelos comen das faragullas que caen da mesa dos seus amos.
            Entón respondeulle Xesús:
            ‑ Muller, a túa fe é ben grande: fágase, logo, como desexas!
            E a súa filla ficou sa naquela hora.
           
    Palabra do Señor                                         R/. Loámoste, Cristo


EN TEMPOS DE ULTRALIBERALISMO HUMANO E INMORAL, NECESITAMOS VOLVER OS OLLOS Á XUSTIZA DE DEUS, QUE NOS FALA DA IRMANDADE LIBERADORA

ESCOITA ACTIVA
            Neste agosto no que os medios de comunicación, a falta das trafulcas entre políticos, ocupan o seu espazo con sensacionalismos inútiles, chega o Señor e fálanos de compaixón e acollida. Que paradoxo, non si?
          Cando todo se reduce a falar de custos e macroeconomía, namentres as persoas seguen a ter dificultades para poder comer todos os días; cando parece saír do corazón dalgunhas persoas o peor que puideramos imaxinar, chega Xesús e pon diante nosa unha actitude que non está nas “modas do que máis se practica”, pero que é unha actitude que nos fai recuperar as raíces do que somos. Porque só as persoas somos capaces de sentir compaixón polo outro, pois nese outro recoñecemos a Deus. O berro da muller cananea do evanxeo de hoxe é o berro de cada vez máis persoas que ven como a súa dignidade é excluída, esquecida e asoballada no nome de grandes declaracións que agochan puros intereses políticos, económicos ou estratéxicos.
          Non caiamos nós no mesmo e, desde o pequeno do que nos rodea, aprendamos a practicar a compaixón que nos recoñece coma irmáns.

CORAZÓN MISERICORDIOSO
-  Pola nosa falta de compaixón, SEÑOR,CÚRANOS DA DUREZA DE CORAZÓN.
-  Pola nosa incapacidade para entender a quen non pensa coma nós, CRISTO, CÚRANOS DA DUREZA DE CORAZÓN.
-  Polas nosas actitudes excluíntes e intrasixentes, SEÑOR,CÚRANOS DA DUREZA DE CORAZÓN.


PALABRA ENRAIZADA

*   "Cumpride o dereito e practicade a xustiza": A afirmación do profeta Isaías que escoitabamos na primeira lectura invítanos a revisar cales son os eixes sobre os que imos asentando o noso xeito de ver e actuar na realidade na que vivimos. O profeta non nos di que practiquemos o noso dereito nin a nosa xustiza; é dicir, que fagamos o que nos peta ou o que primeiro se nos ocorre. A súa chamada –berro poderiamos dicir- é para que cambiemos o enfoque do noso xeito de ver as cousas. Nós non somos o centro, polo que non é desde o que nós pensamos como temos que actuar e facer as cousas. Se nos deixaramos levar deste principio, caeriamos no desprezo máis absoluto para cos demais, enrocándonos nun individualismo egoísta e insolidario. Pero como este non é o xeito de pensar ao que nos chama e invita Deus, a xustiza vaise vivindo e compartindo desde a fraternidade que nos recoñece irmáns e iguais, a solidariedade que nos leva a repartir o que temos desde o criterio do amor, non da cobiza. Se nos esforzamos por facelo así, iremos descubrindo que somos capaces de entender o que queremos dicir cando falamos de salvación. Non é algo abstracto e incomprensible, senón o gran proxecto que Deus nos ofrece para realizar xunto cos outros, e que desemboca no gran mar do encontro pleno e definitivo con El. Si que podemos salvarnos; pero non a calquera prezo. O prezo pono Deus, e chámase vivir humanamente facendo que os demais humanamente vivan.
*   Neste gran templo de humanización ao que El nos chama, a desigualdade, a diferenza por mor da cor, a lingua, a cultura ou o xénero non existen. Con El, por El e Nel tod@s somos iguais. E isto que seguro temos repetido tantas veces, resúltanos sempre moi difícil de vivir e concretar. É máis doado, porque esixe menos, construír na desigualdade que construír, aprendendo a renunciar, na igualdade. Resúltanos máis fácil consumir tempo en rezos e promesas, que poñer ese tempo e esas promesas ao servizo de quen non é tratado con dignidade, e a quen a súa humanidade, os que poden e saben facelo, lla van minguando. Hoxe un copago, mañá unha compra de armas, pasado a supresión de axuda humanitaria ou a supresión de comedores comunitarios... a cuestión é facer que se vaia resentindo a humanidade desde a que Deus nos chama a estar no mundo. E deste xeito, será moi difícil que o “templo de Deus” –o mundo no que vivimos- se poida chamar “casa de oración para tódolos pobos”.
*   Paulo, entendendo moi ben a Xesús, dille aos romanos que Deus non rexeita, senón que acolle, sendo esta unha acollida de reconciliación; unha acollida que non mira atrás para pasar factura, senón que encara o futuro como proxecto e proposta de esperanza. A irrevogabilidade da chamada de Deus lévanos a atoparnos, e chámanos a poñer misericordia onde nós queriamos poñer enfrontamento ou distancia. A compaixón –apaixonarse con– de Deus fainos sentir a nosa cidadanía de homes e mulleres do mundo que non se pechan no seu propio recuncho, senón que nos abre, desde o servizo aos rostros e corazóns que temos máis preto, a apaixonarnos por toda persoa que sufra ou sexa esquecida por parte dos que toman decisións e inflúen na opinión pública. O Deus de Xesús non se encerra só cos seus, ábrese a tod@s –fronte á petición de despedir á muller cananea, Xesús escoita, acolle e actúa– para vivir a paixón co irmán de xeito que non quedemos tranquilos na nosa comodidade de ver as cousas a distancia, e así implicarnos e enredarnos en canto poida facer a vida máis visible, pública e coñecida ás persoas das que, os que poden e dominan, nos pretenden esconder. Se Deus non se agocha, por que as veces nós miramos para outro lado?.

FRATERNIDADE ORANTE

Diante do Deus da compaixón, oremos xunt@s dicindo:
SEÑOR, QUE SEXAMOS COMPASIVOS E MISERICORDIOSOS

*       Para que a Igrexa non sexa nunca insensible ao sufrimento e dor do noso mundo, OREMOS.
SEÑOR, QUE SEXAMOS COMPASIVOS E MISERICORDIOSOS

*       Para que saibamos mostrar compaixón e solidariedade coas persoas que nas nosas parroquias está solas, enfermas ou necesitadas da nosa presenza e do noso tempo, OREMOS.
SEÑOR, QUE SEXAMOS COMPASIVOS E MISERICORDIOSOS

*       Para que non lle deamos as costas á inxustiza e á inmisericordia do noso mundo, e nos convertamos á xustiza e á misericordia de Deus, que nos fala sempre desde o amor e a fraternidade, OREMOS.
SEÑOR, QUE SEXAMOS COMPASIVOS E MISERICORDIOSOS

Acompaña, Señor, a nosa tarefa de romper co corazón insensible que ás veces habita en nós, para camiñar na fraternidade misericordiosa á que nos invitas. P.X.N.S. Amén.

MIRADA DE ESPERANZA

Señor, a túa misericordia chega ao ceo,
a túa fidelidade ata as nubes…
Socorres ás persoas e aos animais;
que inapreciable é a túa misericordia, oh Deus!
Os humanos acóllense á sombra das túas ás …
e a túa luz fainos ver a luz. ( sal 35)
Aclamade ao Señor, terra enteira …
Sabede que o Señor é Deus:
El fíxonos, somos seus,
o seu pobo, ovellas que El apacenta.
O Señor é bo,
a súa misericordia é perpetua.
(Sal 99)CANTO GOZOSO
ENTRADA:
Amigos nas penas
LECTURAS:
OFERTORIO:
COMUÑÓN:

POWER POINTS
Domingo 20 Ord A

Comentarios

Publicacións populares