DOMINGO IV DE ADVENTO - ciclo B

  

Primeira Lectura         2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16

O reino de David permanecerá para sempre diante do Señor

LECTURA DO SEGUNDO LIBRO DE SAMUEL


Despois que o rei David se instalara na súa casa e que o Señor lle dera a paz cos seus inimigos do arredor, díxolle o rei ao profeta Natán:

— Repara que eu estou habitando nunha casa de cedro, mentres a arca do Señor habita nunha tenda.


Natán respondeulle ao rei:

— Todo o que tes no corazón, anda e faino, pois o Señor está contigo.


Pero, aquela mesma noite, veulle a Natán esta palabra do Señor:

— Vai e dille ao meu servo David: Isto di o Señor: Vasme edificar ti unha casa para que eu habite nela?


Eu saqueite dos pasteiros, de detrás dos rabaños, para que foses o xefe do meu pobo Israel. Estiven contigo en todo o que emprendiches e arredei os teus inimigos diante de ti. Eu dareiche un nome tan sonado coma o nome dos grandes da terra.


Eu vou destinar un lugar para o meu pobo Israel e vou plantalo alí, para que viva nel sen sobresaltos, sen que os fillos da iniquidade volvan asoballalo, como noutrora, no tempo en que puxen xuíces sobre o meu pobo Israel. Eu dareiche a paz cos teus inimigos todos e, ademais, o Señor anúnciache que el che dará unha dinastía.


Cando se cumpran os teus días e vaias durmir con teus pais, eu establecerei despois de ti un teu descendente, nado das túas entrañas, e farei firme o seu reino. Eu serei para el un pai e el será para min un fillo.


A túa familia e o teu reino permanecerán na miña presenza para sempre, o teu trono manterase firme eternamente.


      Palabra do Señor                             R.:Grazas a Deus


           SALMO RESPONSORIAL           Sal88, 2-3. 4-5. 27 e 29

R.: (Cf. 2a)Cantarei eternamente a misericordia do Señor.


Quero cantar por sempre o amor do Señor,

pregoar polas xeracións a súa fidelidade:

“Penso que o teu amor está fundado co mundo,

a túa fidelidade asentada cos ceos”.


Co meu elixido asino unha alianza,

ao meu servo David fágolle un xuramento:

“Afincarei a túa liñaxe para sempre,

construireiche un trono duradeiro”.


El dirame: “Ti es meu pai,

meu Deus, rocha da miña salvación.

Gardareille o meu amor eternamente

e a miña alianza con el será leal. 


Segunda Lectura        Rm 16, 25-27

O misterio escondido desde sempre, agora manifestouse

LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS ROMANOS


Irmáns:


A aquel que é potente para vos afiuzar no meu Evanxeo e no anuncio de Xesús Cristo, conforme á revelación do misterio escondido durante tempos eternos, pero manifestado agora polas Escrituras proféticas, e por disposición do Deus eterno dado a coñecer a todas as nacións para as levar á obediencia da fe, a Deus, o único sabio, por medio de Xesús Cristo, sexa a gloria para sempre. Amén.             Palabra do Señor                             R.:Grazas a Deus


 


ALELUIA     Lc 1, 38

Se non se canta, pódese omitir.


Aleluia, aleluia.


Velaquí a escrava do Señor,

cúmprase en min o que dixeches.


Aleluia.


 


Evanxeo          Lc 1, 26-38

Velaí que vas concibir no teu ventre e dar a luz un fillo

LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO LUCAS


Naquel tempo, Deus mandou o anxo Gabriel a unha cidade de Galilea, chamada Nazaré, onda unha virxe prometida a un home da casa de David, que se chamaba Xosé. O nome da virxe era María.


O anxo entrou onde estaba ela, e díxolle:

— Alégrate, chea de graza, o Señor está contigo.


Ela turbouse con estas palabras e cavilaba no que podería significar o saúdo aquel. Díxolle entón o anxo:

— Non teñas medo, María, porque acadaches grazaante Deus. Velaí que vas concibir no teu ventre e dar á luz un fillo, ao que lle poñerás de nome Xesús. El será grande e chamarase Fillo do Altísimo, e o Señor Deus daralle o trono de David, seu pai; reinará por sempre na casa de Xacob, e o seu reinado non terá fin.


Díxolle María ao anxo:

— Como vai acontecer iso, pois eu non coñezo varón?


O anxo respondeulle:

— O Espírito Santo ha de baixar sobre ti, e o poder do Altísimo hate de cubrir coa súa sombra; por iso o que vai nacer de ti será santo e chamarase Fillo de Deus. Aí tes a túa curmá Isabel, que concibiu un fillo na súa vellez, e xa está de seis meses a que chamaban estéril, que para Deus non hai imposibles.


Entón María dixo:

— Velaquí a escrava do Señor, cúmprase en min o que dixe­ches.


E o anxo marchou de onda ela.


           


     Palabra do Señor                          R.: Loámoste, Cristo 


 

Comentarios

Publicacións populares