Bautismo do Señor

O BAUTISMO DO SEÑOR


Primeira Lectura   Is 42, 1-4. 6-7
LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS
Velaquí o meu servo en quen eu me comprazo
  
            Isto di o Señor:
            Velaí o meu servo, a quen teño collido da man;
velaí o meu escollido no que eu me comprazo.
            Teño posto sobre el o meu espírito:
ditaralles sentencia xusta ás nacións.
            Non berrará,
non levantará a súa voz nin a fará oír nas rúas.
            Canivela fendida non a romperá,
e torcida esmorecente non a apagará.
            Con fidelidade proclamará a xustiza,
non desfalecerá nin crebará
ata establecer na terra a xustiza,
e a súa lei, que esperan as nacións.
            Eu, o Señor, chameite por causa da xustiza, collinte pola man e protexinte,
e convertinte en Alianza dun pobo e en luz das nacións,
para que lles abras os ollos aos cegos, para que libres do cárcere aos presos,
da prisión aos que viven na escuridade.

                        Palabra do Señor                                         R/. Grazas a Deus


SALMO RESPONSORIAL      Sal 28, 1a e 2. 3ac-4. 3b e 9b-10
R/. (11b): O Señor ha bendicir o seu pobo coa paz.

Tributádelle ao Señor, fillos de Deus,
tributádelle ao Señor gloria do seu nome,
adorade o Señor no seu atrio sagrado.

A voz do Señor sobre as augas,
o Señor sobre as augas copiosas.
A voz do Señor é poderosa,
a voz do Señor é maxestosa.

O Deus glorioso fai tronar.
No seu santuario todo di: Gloria!
O Señor sentou sobre as augas,
o Señor senta como rei eterno.


Segunda Lectura     Feit 10, 34-38
LECTURA DO LIBRO DOS FEITOS DOS APÓSTOLOS
Unxiuno Deus co Espírito Santo

            Naqueles días, tomou Pedro a palabra e dixo:
            ‑ Abofé, vexo que Deus non fai distinción de persoas, senón que acepta a quen lle é fiel e practica a xustiza, sexa da nación que sexa.
            El mandoulles a súa palabra aos fillos de Israel, anunciándolles a Boa Nova da paz por Xesús Cristo: este é o Señor de todos.
            Vós sabedes o que pasou en toda a Xudea, comezando desde Galilea, despois do bautismo que Xoán predicou: como Deus unxiu con Espírito Santo e con poder a Xesús de Nazaré, que pasou facendo o ben e curando a todos os  que estaban asoballados por Satán; pois Deus estaba con el. 

                        Palabra do Señor                                         R/. Grazas a Deus

ALELUIA    Cf. Mc 9, 6
Se non se canta, pódese omitir

Aleluia, aleluia.
Abríronse os ceos e tronou a voz do Pai:
Este é o meu Fillo predilecto; escoitádeo.
Aleluia.


Evanxeo 
CICLO A:     Mt 3, 13-17
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO
Bautizado Xesús, viu o Espírito de Deus que descendía sobre del

            Naquel tempo veu Xesús desde Galilea ao Xordán para que Xoán o bautizase. Xoán trataba de impedilo dicindo:
            ‑ Como vés ti onda min, se es ti quen me tes que bautizar a min?   
            Xesús respondeulle:
            ‑ Deixa agora, pois convén que cumpramos a vontade de Deus.
            Xoán accedeu.
            Axiña que foi bautizado, Xesús saíu da auga. E velaí que se abriron os ceos, e viu o Espírito de Deus baixar coma unha pomba ata se pousar enriba del. E oíuse desde o ceo unha voz que dicía:
            ‑ Este é o meu fillo benquerido, o predilecto.

                        Palabra do Señor                                         R/. Loámoste, CristoBAUTISMO SEÑOR - A  2014

PÓRTICO
            Xa chega ao final o tempo de Nadal. E máis alá da contaminación consumista que leva ao gasto, moitas veces desmesurado e innecesario, para os cristiáns foi un tempo de graza, de vida, de renovación: Deus, o Salvador, asume a nosa condición humana, quere camiñar á nosa beira sufrindo e gozando con nós. Non quixo quedarse á marxe, senón ser un máis. El é o que sempre está aí. Por iso nin o consumismo, nin a alegría superficial, nin o divertirse por decreto, porque o fan todos, porque toca, conseguirán apagar o gran anuncio da salvación: Deus xa está entre nós.
            Hoxe a celebración quere ser unha invitación a que lembremos que un día fomos acollidos no seo dunha comunidade para sentir a ledicia de ser e chamarnos seguidores de quen pasou polo mundo facendo o ben. Porque esa foi a súa invitación, reunímonos hoxe para compartir a calor agarimosa dos que nos sentimos necesitados de encontramos para comparti-la fe a encher a nosa vida de novas forzas.

PERDÓN:
(Aspersión)
            * Para que a auga do bautismo nos limpe de canto nos fai infelices,
                                   SEÑOR PERDOA A NOSA INDIFERENZA.
            * Para que o óleo do bautismo reafirme o noso sentírmonos irmán se irmás,
                                   CRISTO, PERDOA A NOSA INDIFERENZA.
* Para que a luz do cirio pascual sexa a que ilumine o camiño da nosa vida,
                       SEÑOR, PERDOA A NOSA INDIFERENZA.

REMUÍÑO
            A auga do bautismo introdúcenos nunha nova xeira: a xeira do amor, a xustiza e a paz. A xeira do Reino. Un Reino que se converte en tarefa e compromiso, e que é froito da decisión que un día tomaron por nós, e que logo persoalmente ternos reafirmado, e desde onde somos invitados; mellor, urxidos, a poñer corazón e mans para que poida irse facendo. Por iso, tamén coma co Señor ternos que dicir: "chameite con xustiza para que abras os ollos aos cegos, saques da prisión aos cativos e do cárcere aos que viven nas tebras".
            Porque o bautismo nos abre a unha nova xeira, ninguén debe quedar á marxe. Todos estamos chamados a responder desde o novo horizonte que Xesús sementou, e de cuxa semente nós ternos que ir dando froitos: "sen facer distincións". Fronte da tentación de distinguir, separar, apartar, facer a uns máis e a outros menos ... El viu trae-la paz, a facer o ben, a curar aos oprimidos. Neste mundo no que os ricos son cada vez máis ricos, e os pobres cada vez máis empobrecidos, non nos queda máis remedio que deixar a un lado as escusas e pomos a traballar. Porque inda que a cousas empezou en Galilea, agora continúa, está a continuar aquí.


            E a auga, non só símbolo, senón tamén forza e purificación, ten que ser para nós o medio polo que limpemos corazóns, reguemos esperanzas e ilusións, alentemos camiños de entendemento e xustiza, facendo que agromen, desde a forza do Espírito, utopías que nos vaian pondo no camiño da verdadeira liberación. Non permitindo que ninguén se autoproclame liberador de canto significa e supón cambiar o Evanxeo pola burocracia. Onde está a imaxe de achegamento, encontro, entendemento ... da que hoxe se chama a Igrexa de Xesús? Cales son as pontes de diálogo cos que pensan distinto? De que xeito imos abrindo mans para que outros poidan collelas? Porque a auga é máis que un rito, decidámonos dunha vez a dar pasos cara adiante!
            Xesús non quedou con Xoán, traía un novo estilo. Xoán gritaba, Xesús calaba; Xoán esixía conversión, Xesús pedía e ofrecía; Xoán aseguraba que o Mesías ía chegar, Xesús insinuaba: o Mesías chegou e vén coa paz. Xesús personalizou todo o que predicou. El será o camiño, a verdade e a vida. Que oportunidade ternos todos de facer vida os compromisos do noso bautismo, un compromiso como o de Xesús. A que esperamos?

RENOVACIÓN PROMESAS BAUTISMAIS
            (Atendendo á festa que hoxe se celebra, no momento da confesión de fe, e lembrando o momento do noso bautismo, renovamos os compromisos que un día outros fixeron por nós, e que agora de xeito persoal e comunitario publicamente manifestamos.)

* Cres en Deus, Pai de todos e Señor do perdón e da misericordia?  
                        SI, CREO
* Cres en Xesús, que pasou polo mundo facendo o ben, e que nos deixou unha mensaxe de compromiso solidario, xusto e que dignifica a persoa humana?
                        SI, CREO
* Cres na Igrexa, que camiña no medio do mundo, coa forza e a presenza do Espírito, para ser a voz dos sen voz e aman aberta e acolledora de todo aquel que se sente desprezado e explotado?
                        SI, CREO
* Cres na resurrección como camiño e sentido de salvación, que fai que a nosa vida non se deixe vencer pola desesperanza e o desánimo?
                        SI, CREO

            Esta é a nosa fe, que xuntos acabamos de confesar e compartir uníndonos ao Deus que, facéndose un de nós, pasou polo mundo facendo o ben. Por Xesucristo o Noso Señor. Amén.

ORACIÓN DA COMUNIDADE
            No noso bautismo fomos un día acollidos no seo da comunidade cristiá. Hoxe, reunidos con esta mesma comunidade, compartimos e celebramos a fe na que aquel día comezamos a camiñar, por iso dicímosche:
                                               GRAZAS POLO DON DA FE
* Grazas, Pai, por damos a oportunidade de formar parte dunha Igrexa que quere ser cada día máis fiel a túa Palabra liberadora e solidaria e que se vai realizando no servizo aos irmáns, por iso dicímosche:         
                                               GRAZAS POLO DON DA FE
* Grazas, Pai, polas nosas comunidades, e pedímosche que no seu seo sexamos conscientes do que asumimos polo bautismo e o fagamos vida entendendo que só será posible dende o achegamento ás persoas, especialmente ás que menos oportunidades teñan, dicímosche:
                                               GRAZAS POLO DON DA FE
* Grazas, Pai, por invitamos a encher a vida de cada un e cada unha de nós de actitudes que unen, encontran, acollen, valoran e gozan de poder compartir a fe con cantos se senten necesitados de cariño, axuda e tempo solidario, por iso dicímosche:
                                               GRAZAS POLO DON DA FE
Grazas, Pai, porque nos volves dar a oportunidade de que a túa auga sexa rexeneradora da nosa vida. Unha vida que chamas a ser ponte de unión e comuñón entre as persoas. P.X.N.S. Amén.

PARA A REFLEXIÓN

Sentimos, Señor,
que estamos onde Ti queres que esteamos,
que nacemos para estar onde agora estamos,
que viñemos ao mundo para facer o que facemos.
            De non ser así,
Ti teríasnos feito diferentes:
máis sabios ou máis pobres;
máis hábiles ou máis torpes;
máis ternos ou máis firmes;
máis fortes ou máis febles ...

Ti, que abriches o ceo para sempre,      
que nos deches vida e nome,   
que te mollaches para mollarnos,           
que nos perfumaches co teu Espírito,
que nos fas saber a túa vontade,
que nos chamas "fillos e fillas"
sen ter vergoña,
que nos bautizaches para comprometerte
e que te aledas de que esteamos
onde Ti nos soñaches,
acouga o noso espírito
cando, ás veces, se nos ocorre
ao pesar as nosas vidas
-o que facemos, as nosas vaidades-,
que poderiamos ter feito algo máis grande.

CANTOS
* ENTRADA:
Que ledicia a miña.
* ASPERSIÓN:
A auga do Señor.
* LECTURAS:
Escoita ao Señor
* OFERTORIO:
Ti es o pan do ceo
* COMUÑÓN:
Os bautizados levamos

Comentarios

Entradas populares