PARA ENTENDER E VIVIR O XUBILEU DA MISERICORDIA


1.         Que é un Xubileu? 
O Xubileu ou Ano Xubilar é un tempo de graza no que a Igrexa fai unha chamada á conversión, á penitencia e á reconciliación con Deus Pai en Cristo. Como dispensadora da graza da Redención, ela concede a todos os fieis a posibilidade dunha renovación espiritual profunda, mediante o don da indulxencia. O Xubileu é chamado tamén Ano Santo porque o seu fin é promover a santidade de vida.

2.         Cal é o sentido da palabra "Xubileu"? 
"Xubileu" ten unha raíz hebrea: "yobef"', nome do corno de cordeiro que os israelitas facían soar para anunciar un ano especial dedicado a Deus, no que estaba prescrito o descanso da terra, a liberación de escravos, a condonación das débedas e o rescate da propiedade (d. Levítico 25). "Xubileu" ten tamén unha raíz latina: "iubilum", que expresa alegría, gozo e encomio. O Xubileu cristián é un tempo de alegría e encomio, porque nos ofrece unha oportunidade especial de liberación da escravitude do pecado e das súas consecuencias, para vivir na liberdade dos fillos de Deus.

3.         Cando celebrou a Igrexa o primeiro Ano Xubilar? 
O primeiro Xubileu universal foi convocado polo Papa Bonifacio VIII no ano 1300.

4.         Cada canto tempo celébrase un Ano Xubilar? 
Aínda que Bonifacio VIII concibiu a realización dun Xubileu cada século, o Papa Clemente VI decidiu establecer en 50 anos o período dos Anos Xubilares. Posteriormente, Paulo II, ao convocar o Xubileu de 1475, fixou definitivamente a periodicidade xubilar en 25 anos.

5.         Por que o Ano da Misericordia é un Xubileu Extraordinario? 
Porque é celebrado fóra da periodicidade de 25 anos. Un Xubileu Extraordinario é aquel convocado á marxe do ritmo ordinario, con motivo dunha efeméride, un acontecemento de particular importancia ou unha necesidade pastoral.

6.         Por que quixo o Papa convocar un Xubileu dedicado á Misericordia? 
Nun mundo cheo de grandes esperanzas pero ao mesmo tempo inmerso en grandes contradicións, o Papa cre que é determinante para a Igrexa e para a credibilidade do seu anuncio que viva e testemuñe en primeira persoa a misericordia. A Igrexa é fiel á súa misión cando profesa e proclama a misericordia, e cando achega aos homes ás fontes da misericordia, das que é depositaria e dispensadora.

7.         Cando anunciou o Papa Francisco a celebración do Xubileu da Misericordia?
 Francisco realizou o anuncio no segundo aniversario da súa elección como Pontífice, o 13 de marzo de 2015, durante a homilía que deu inicio á iniciativa "24 horas para o Señor".

8.         Con que documento foi convocado oficialmente o Xubileu da Misericordia? 
A convocatoria fíxose a través da Bula Misericordiae Vultus, publicada o 11 de abril de 2015.

9.         Cal é a lema do Xubileu Extraordinario da Misericordia? 
A lema é "Misericordiosos como o Pai". Inspírase no ensino de Xesús: "Sede misericordiosos, como o voso Pai é misericordioso" (Lc 6,36).

10.      Que habemos de facer en primeiro lugar para ser misericordioso? 
O primeiro que habemos de facer é pornos á escoita da Palabra de Deus. Habemos de recuperar o silencio para meditar e contemplar a misericordia de Deus revelada en Xesucristo, de modo que podamos asumila como propio estilo de vida.

11.      Cal é o Logo do Ano da Misericordia? 
É unha imaxe de Xesucristo, Bo Pastor, que leva nas súas mans e pés as marcas da Paixón, e que carga sobre os seus ombreiros ao home extraviado que ha redimido.

12.      Cando deu comezo o Ano Xubilar da Misericordia? 
A inauguración oficial tivo lugar en Roma o 8 de decembro, Solemnidade da Inmaculada Concepción, coa apertura da Porta Santa da Basílica de S. Pedro. Nas Dioceses iniciouse o 13 de decembro, terceiro Domingo de Advento. Pero, xa o 29 de novembro, durante a súa viaxe a República Centroafricana, Francisco quixo a Porta Santa da Catedral de Bangui, anticipando así o inicio do Xubileu en África.

13.      Por que se escolleu a data do 8 de decembro? 
Porque nese día cumpríronse 50 anos da conclusión do Concilio Vaticano II. O Papa quere que un dos froitos do Xubileu sexa reavivar na Igrexa o espírito do Vaticano II, que é o espírito do Bo Samaritano. Fronte aos erros e males presentes no mundo, a Igrexa prefire usar o medicamento da misericordia e non empuñar as armas da severidade.

14.      Cando terminará o Ano Xubilar da misericordia? 
A conclusión do Xubileu terá lugar o 20 de novembro de 2016, Solemnidade de Cristo Rei do Universo, último Domingo do Ano Litúrxico. Será un día de gratitude polo Ano Xubilar, no que serán encomendados ao señorío de Cristo a vida da Igrexa, a humanidade enteira e todo o cosmos.

15.      Cales son os signos do Ano Xubilar? 
Os signos tradicionais de todo Ano Xubilar son a Porta Santa, a peregrinación e a indulxencia xubilar. Ademais, neste Xubileu, o Papa Francisco quixo destacar outros signos e iniciativas: as obras de misericordia corporais e espirituais, as 24 horas para o Señor, o envío dos "Misioneiros da Misericordia", a organización de "misións para o pobo", o diálogo interreligioso ...

16.      Que significa a Porta Santa?
A Porta Santa - que neste ano Xubilar é chamada "Porta da Misericordia" - evoca o paso que cada cristián está chamado a dar do pecado á graza. Ao atravesar o limiar da Porta Santa expresamos o desexo de deixarnos abrazar pola misericordia de Deus e o noso compromiso de ser misericordioso cos demais. Xesús dixo: "Eu son a porta" (Xn 10,7), porque só a través del temos acceso ao Pai.

17.      Que significa a peregrinación? 
A peregrinación é unha imaxe do camiño que o home realiza na súa existencia: do nacemento á morte, a condición de cada persoa é a de homo viator*. Evoca tamén o camiño persoal do crente seguindo as pegadas de Cristo: un camiño de oración, de ascesis, de constante vixilancia da propia fraxilidade, de disposición continua á conversión, ... En fin, a peregrinación é un signo de que a misericordia, sendo un don, é tamén unha meta a alcanzar que require compromiso e sacrificio.

18.      Que é a indulxencia? 
É a remisión ante Deus da pena temporal polos pecados, xa perdoados en canto á culpa, que un fiel disposto e cumprindo determinadas condicións consegue por mediación da Igrexa. Hai que ter en conta que o pecado, mesmo aínda que fose perdoado, deixa unha "pegada negativa" na persoa, que necesita unha purificación, sexa nesta vida, sexa despois da morte (no estado que chamamos purgatorio). A indulxencia posibilita que o pecador se libere das "reliquias" ou "residuos" que son consecuencia dos seus pecados. A indulxencia pode ser parcial, se remite unha parte das penas temporais, ou plenaria, se consegue unha total purificación das mesmas.

19.      Como se pode obter a indulxencia plenaria? 
Para gañar unha indulxencia plenaria requírense estas condicións: desapego total do pecado (mesmo venial), confesión sacramental, comuñón eucarística, oración polas intencións do Papa e cumprimento da obra prescrita. A confesión e a comuñón poden facerse ata 15 días antes ou despois da obra prescrita. A indulxencia pode aplicarse en beneficio da persoa que a obtén ou como sufraxio a favor dos defuntos.

20.      Cales son as obras coas que se pode gañar a indulxencia plenaria no Ano Xubilar? 
Cumpridas as outras condicións, a indulxencia pódese gañar facendo unha breve peregrinación cara á Porta Santa aberta nun templo xubilar (sexa unha Basílica Romana, unha Catedral ou outro templo designado), concluíndo coa profesión de fe (Credo) e unha reflexión sobre a misericordia. Ademais, é posible gañar a indulxencia xubilar practicando calquera do catorce obras de misericordia. Os enfermos lucrarán a indulxencia vivindo con fe gozosa e esperanza o momento da proba. Os presos farano nas capelas dos cárceres, e cada vez que atravesen a porta da súa cela, dirixindo o seu pensamento e a oración ao Pai.

21.      Como ha de ser vivida a Coresma do Ano Xubilar? 
Debe ser vivida como un momento forte para celebrar e experimentar a misericordia de Deus. Para iso, o Papa pide porse á escoita da Palabra de Deus, vivir as obras de misericordia, volver situar no centro o Sacramento da Reconciliación, fomentar as "misións para o pobo" e realizar a iniciativa "24 Horas para o Señor" (o venres e sábado anteriores ao IV Domingo de Coresma). Ademais, durante a Coresma, o Papa enviará os "Misioneiros da Misericordia", sacerdotes coa potestade de perdoar todos os pecados, incluso os reservados á Sede Apostólica.


22.      Que é un Xubileu local? 
Ademais dos Xubileus de carácter universal, a Santa Sé pode tamén conceder ás Dioceses (ou outras entidades eclesiais) a celebración dun Ano Xubilar. Esta concesión é motivada, ben pola existencia dun santuario que suscita unha gran devoción no pobo cristián, ben por unha determinada efeméride,... En España existen varios Xubileus locais concedidos a perpetuidad: o Ano Xubilar Lebaniego (en Liébana); o Ano Xubilar da Santísima e Beira Cruz (en Caravaca); o Ano Xubilar Eucarístico do Santo Cáliz (en Valencia). Entre todos destaca o Ano Santo Compostelán, que se celebra en Santiago de Compostela cando a festa do martirio do Apóstolo Santiago (25 de xullo) cae en Domingo.*home que segue un camiño

Comentarios

Entradas populares