II Premio á Innovación e Experimentación Pastoral

Premios Escolas Católicas de Galicia 
e Editorial Santillana 


BASES:

1. Escolas Católicas (FERE-CECA) de Galicia e Editorial Santillana convocan o II Premio á Innovación e Experimentación Pastoral.

2. Poderán concorrer todos os profesores en activo que exerzan a docencia nos centros escolares de Galicia nos niveis de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obrigatoria, Bacharelato e Ciclos Formativos. A participación poderá exercerse de forma individual ou en equipo.

3. Os traballos presentados deberán axustarse á seguinte temática:
a) Experiencias e recursos didácticos para a ensinanza da Relixión católica e o diálogo interrelixioso.
b) Experiencias, recursos e materiais didácticos para a pastoral escolar que estimulen aspectos como a construción da paz, a solidariedade, o acompañamento pastoral, o compromiso misioneiro, a iniciación á oración, a interioridade...

4. Os orixinais, que teñen que estar escritos en galego, terán unha extensión máxima de 25 páxinas a tamaño DIN A4 e a dous espazos, excluídos gráficos, táboas ou material complementario. É preciso citar as fontes utilizadas, tanto para a elaboración da memoria como para a selección de materiais. Os interesados enviarán, dentro dun sobre, dúas copias impresas do orixinal e un arquivo en formato Word. Ademais, xunto aos traballos, incluirase un resumo, cunha extensión máxima de dúas páxinas.


5. Os traballos multimedia deberán presentarse en formato directamente executable baixo Windows, e permitir a súa copia. Incluirán unha explicación acerca do seu uso na aula, así como unha fundamentación do seu interese pedagóxico.

6. Os autores deberán referir na primeira páxina do traballo, ademais do seu título, tanto os seus datos persoais (nome completo, enderezo, teléfono, correo electrónico e nivel educativo ao que pertencen) coma os datos do centro en que desenvolvan o seu labor educativo (nome, enderezo e teléfono). Só se poderá presentar un traballo por autor.

7. Os orixinais remitiranse, antes do 10 de xaneiro de 2014, inclusive, ao enderezo: Escolas Católicas de Galicia: Rúa Santa Clara n.º 23, 15704 Santiago de Compostela. Indicarase claramente I Premio á Innovación e Experimentación Pastoral.

8. Os traballos presentados serán valorados por un xurado presidido polo secretario autonómico de Escolas Católicas de Galicia, tres especialistas en temas de formación relixiosa e pastoral designados polo secretario autonómico, así como un representante de Santillana.

9. Concederase un primeiro premio de 1.000 €, un segundo premio de 700 €, un terceiro premio de 500 € e un accésit de 250 € aos mellores traballos. Ademais, tanto ás catro experiencias premiadas como a todos os centros participantes regalaráselles un lote de libros escolares de Santillana.

10. As tres propostas educativo-pastorais premiadas serán expostas no transcurso da Xornada de Pastoral de Pastoral Educativa organizada por Escolas Católicas de Galicia.

11. O fallo do xurado será inapelable e farase público o día 8 de febreiro de 2014 nas Xornadas de Pastoral Educativa. A resolución será comunicada aos ganadores por escrito desde a Secretaría Autonómica de Escolas Católicas, e a través da páxina web de Escolas Católicas de Galicia.

12. Os tres traballos premiados e outros seleccionados polo xurado poderán ser publicados na páxina web de Escolas Católicas de Galicia.

13. Os traballos non publicados quedarán en depósito no Departamento de Pastoral de Escolas Católicas de Galicia, á disposición dos interesados, ata un mes despois da comunicación do fallo do premio.

14. O feito de presentarse ao concurso implica a aceptación íntegra das bases.

Comentarios

Publicacións populares