«MOTU PROPRIO» : SPIRITUS DOMINI

 CARTA APOSTÓLICA

EN FORMA DE «MOTU PROPRIO»

SPIRITUS DOMINI

DO SUMO PONTÍFICE

FRANCISCOSOBRE A MODIFICACIÓN DO CAN. 230 § 1 DO CÓDIGO DE DEREITO CANÓNICO

ACHEGA DO ACCESO DAS PERSOAS DE SEXO FEMININO AO MINISTERIO INSTITUIDO

DO LECTORADO E DO ACOLITADO.


O Espírito do Señor Xesús, fonte perenne da vida e misión da Igrexa, distribúe aos membros do Pobo de Deus os dons que permiten a cada un, de maneira diferente, contribuír á edificación da Igrexa e ao anuncio do Evanxeo. Estes carismas, chamados ministerios por ser recoñecidos publicamente e instituidos pola Igrexa, ponse a disposición da comunidade e a súa misión de forma estable.

Nalgúns casos esta contribución ministerial ten a súa orixe nun sacramento específico, a Orde Sagrada. Outras tarefas, ao longo da historia, foron instituidas na Igrexa e confiadas a través dun rito litúrxico non sacramental aos os fieis, en virtude dunha forma peculiar de exercicio do sacerdocio bautismal, e en axuda do ministerio específico dos bispos, sacerdotes e diáconos.

Seguindo unha venerable tradición, a recepción dos "ministerios laicales", que san Paulo VI regulou no Motu Proprio Ministeria quaedam (17 de agosto de 1972), precedía como preparación á recepción do Sacramento da Orde, aínda que tales ministerios conferíanse a outros fieis idóneos de sexo masculino.

Algunhas asembleas do Sínodo dos Bispos evidenciaron a necesidade de profundar doutrinalmente no tema, para que responda á natureza dos devanditos carismas e ás necesidades dos tempos, e ofreza un apoio oportuno ao papel da evanxelización que incumbe á comunidade eclesial.

Aceptando estas recomendacións, chegouse nos últimos anos a unha elaboración doutrinal que puxo de relevo como determinados ministerios instituidos pola Igrexa teñan como fundamento a condición común de ser bautizados e o sacerdocio real recibido no sacramento do Bautismo; estes son esencialmente distintos do ministerio ordenado recibido no sacramento da Orde. En efecto, unha práctica consolidada na Igrexa latina confirmou tamén que estes ministerios laicos, ao estar baseados no sacramento do Bautismo, poden ser confiados a todos os fieis idóneos, sexan de sexo masculino ou feminino, segundo o que xa está previsto implicitamente no canon 230 § 2.

En consecuencia, despois de escoitar o parecer dos Dicasterios competentes, decidín proceder á modificación do canon 230 § 1 do Código de Dereito Canónico. Por tanto, decreto que o canón 230 § 1 do Código de Dereito Canónico teña no futuro a seguinte redacción:

"Os laicos que teñan a idade e condicións determinadas por decreto da Conferencia Episcopal, poden ser chamados para o ministerio estable de lector e acólito, mediante o rito litúrxico prescrito; con todo, a colación deses ministerios non lles dá dereito a ser sustentados ou remunerados pola Igrexa".

Dispoño tamén a modificación dos outros elementos, con forza de lei, que se refiren a este canon.

O deliberado por esta Carta Apostólica en forma de Motu Proprio, ordeno que teña vixencia firme e estable, no entanto calquera cousa contraria, aínda que sexa digna de mención especial, e que se promulgue mediante a súa publicación en L'Osservatore Romano, entrando en vigor o mesmo día, e logo publíquese no comentario oficial da Acta Apostolicae Sedis.


Dado en Roma, en San Pedro, o 10 de xaneiro do ano 2021, festa do Bautismo do Señor, oitavo do meu pontificado.


Francisco

TOMADO DE: 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20210110_spiritus-domini.htmlComentarios

Publicacións populares