Domingo 21 do Tpo. Ordinario - ciclo A


Primeira Lectura     Is 22, 19-23
LECTURA DO LIBRO DO PROFETA ISAÍAS
Porei a chave da casa de David sobre o seu ombreiro


            Así fala o Señor a Sobne, responsable do templo:

            Chimpareite do teu posto empoleirado,

botareite abaixo do teu pedestal.

            Sucederá no día aquel, que chamarei polo meu servo, Eliaquim, fillo de Hilquías.

Farei que vista a túa túnica, e fortalecereino co teu cinguideiro

e porei na súa man o teu posto de mando:

será un pai para os habitantes de Xerusalén e para a casa de Xudá.

            Porei a chave da casa de David sobre o seu ombreiro:

abrirá, e non haberá quen feche; e fechará, e non haberá quen abra.

            Cravarei a caravilla da súa tenda nun lugar seguro,

e será trono de gloria para a casa de seu pai.            Palabra do Señor                                   R/. Grazas a Deus  

SALMO RESPONSORIAL    Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6 e 8bc

R/.  (8bc):         A túa misericordia, Señor, é para sempre;

                        non abandones a obra das túas mans.Douche grazas, Señor, de todo corazón,

hei cantar para ti diante dos anxos.

Hei prostrarme cara ao teu santo templo.

Dou grazas ao teu nome

pola túa misericordia e a túa fidelidade,Porque a túa promesa

é máis grande cá túa sona.

Cando te chamo, respóndesme

e acrecentas as miñas forzas.

O Señor é excelso,

e pon os seus ollos no humilde,

e coñece de lonxe o soberbio.

A túa misericordia, Señor, é para sempre,

non abandones a obra das túas mans.

Segunda Lectura     Rm 11, 33-36
LECTURA DA CARTA DO APÓSTOLO SAN PAULO AOS ROMANOS
Del, por el e para el se fan todas as cousas


            Que fondura é a da riqueza, da sabedoría e do coñecemento de Deus!

Que inescrutables son os seus xuízos e inexplorables os seus camiños!

            Pois, quen coñeceu a mente do Señor?

Ou quen foi o seu conselleiro?

Quen lle emprestou algo, para que El llo teña que devolver?

            Todas as cousas saíron del e existen por El e para El. A El a gloria polos séculos. Amén.

         

            Palabra do Señor                                  R/. Grazas a Deus

ALELUIA     Mt 16, 18
Se non se canta, pódese omitir.

Aleluia, Aleluia.

Ti es Pedro,

e sobre esta pedra edificarei a miña Igrexa,

e as forzas do Inferno non prevalecerán en contra dela.

Aleluia.


Evanxeo     Mt 16, 13-20
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MATEO
Ti es Pedro, e a ti hei dar as chaves do Reino dos Ceos


            Naquel tempo, chegou Xesús á comarca de Cesarea de Filipo e facíalles esta pregunta aos seus discípulos:
            ‑ Quen di a xente que é o Fillo do Home?

            Eles responderon:
            ‑ Uns din que Xoán Bautista; outros, que Elías; outros, que Xeremías ou algún dos profetas.

            El insistiu:
            ‑ E vós, quen dicides que son eu?

            Respondeu Simón Pedro:
            ‑ Ti es o Mesías, o Fillo de Deus vivo.

            E Xesús contestoulle:
            ‑ Ditoso ti, Simón, Fillo de Xonás, porque non cho revelou nin a carne nin o sangue, senón meu Pai, que está nos ceos.

            E eu dígoche: "Ti es Pedro, e sobre esta pedra vou edificar a miña Igrexa, e as portas do inferno non prevalecerán en contra dela.

            Dareiche as chaves do Reino dos Ceos; todo o que ates na terra, ficará atado nos ceos; e todo o que desates na terra, ficará desatado nos ceos.

         

            Palabra do Señor                                 R/. Loámoste, Cristo     

Comentarios

Publicacións populares