Domingo 25 de Ordinario B


Primeira Lectura     Sab 2, 12. 17-20
LECTURA DO LIBRO DÁ SABEDORÍA
Condenémolo a unha morte ignominiosa

            Dixeron vos malvados:
            Espreitemos ou home xusto que nos dá tanto noxo
e oponse aos nosos feitos,
botándonos na cara as transgresións dá lei,
reprochándonos faltas dá nosa educación.
            Examinemos sonse veraces as súas razóns,
comprobemos como é ou seu finar.
            Se o xusto é fillo de Deus, virá a acollelo
e ceibarao dá man dous seus inimigos.
            Poñámolo na proba da aldraxe e do tormento
para constatarmos a súa mansedume
e experimentarmos a súa resistencia  ao mal!
            Condenémolo a unha morte ignominiosa,
pois, segundo o fala, terá quen ou protexa!

                        Palabra do Señor                                         R/. Grazas a Deus


SALMO RESPONSORIAL     Sal 53, 3-4. 5. 6 e 8
R/.  (6b):  O Señor é quen sostén a miña vida.

Oh Deus, polo teu nome sálvame,
co teu poder faime xustiza.
Oh Deus, escoita a miña súplica,
atende as miñas palabras.

Érguense contra min homes soberbios,
homes violentos buscan a miña vida,
sen teren a Deus en conta.

Mais Deus é a miña axuda,
o Señor é quen sostén a miña vida.
Ofrecereiche uns sacrificios voluntario,
enxalzarei, Señor, ou teu nome que é bo.Segunda Lectura     Sant 3, 16 -- 4, 3
LECTURA DÁ CARTA DO APÓSTOLO SANTIAGO
O froito dá xustiza seméntase na paz para aqueles que cultivan a paz

            Irmáns benqueridos:
            Onde hai receos e liortas, dáse tamén alí ou descontento e toda caste de ruindades. Pola contra, a sabedoría que vén do ceo é primeiramente pura e despois pacífica, sinxela, acolledora, chea de misericordia e de bos froitos, imparcial, sen finximento. O froito dá xustiza seméntano coa paz vos que van facendo a paz.
            De onde veñen esas guerras e liortas que se dan entre vós? Non será dás vosas cobizas, que loitan non voso interior?
            Degoirades e non tedes; enrabechádesvos e andades cheos de envexa e non logrades cousa; combatédesvos e facédesvos a guerra e non conseguides porque non o pedides e, se pedides, non recibides, porque pedides só co devezo de satisfacerdes as vosas cobizas.


                        Palabra do Señor                                         R/. Grazas a Deus


ALELUIA     Cf. 2 Tes 2, 14
Se non cántase, podar omitir

Aleluia, aleluia.
Deus chamounos por medio do Evanxeo,
para lograrmos a gloria do noso Señor Xesús Cristo.
Aleluia.


Evanxeo          Mc 9, 30-37
LECTURA DO SANTO EVANXEO SEGUNDO MARCOS
O Fillo do Home é entregado... Quen queira ser o primeiro, ha ser o servidor de todos


            Naquel tempo, Xesús e mais vos seus discípulos marcharon, atravesando a Galilea sen enredar nela, porque non quería que o soubese ninguén; pois ía informando vos discípulos, dicíndolles:
            -  Ao Fillo do Home van entregar nas mans dous homes, que o matarán; pero, despois de morto, pasados tres días, ha resucitar.
            Eles non entendían ou que lles dicía, pero non atrevíanse a preguntarllo.
            Chegaron a Cafarnaúm, e, cando estaban na casa, preguntoulles:
            -  De que viñades discutindo polo camiño?
            Eles calaron, porque non camiño discutiran entre se sobre quen era o máis importante. Xesús sentou,  chamou polos Doce e díxolles:
            -  O que queira ser o primeiro, que sexa o derradeiro entre todos e o servidor de todos.
            Despois colleu un neno e púxoo non medio deles, abrazouno, e díxolles:
            -  Quen acolla non meu nome a un destes nenos, acólleme a min; e quen me acolla a min, non é a min a quen acolle, senón a Aquel que me mandou.


                        Palabra do Señor                                         R/. Loámoste, Cristo
Comentarios

Publicacións populares